Algemene voorwaarden Sloep huren Fryslan

HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR VAARTUIGEN
Dit zijn de Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen van HISWA Vereniging (Nederlandse
Vereniging van Ondernemers in de Bedrijfstak Watersportindustrie). Deze voorwaarden zijn tot stand
gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. De voorwaarden gelden uitsluitend voor
leden van HISWA Vereniging. Bij misbruik zal HISWA Vereniging daartegen optreden. De voorwaarden
zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam op 21 juni 2018 onder nummer 66/2018.


ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met een consument een overeenkomst
sluit voor het ter beschikking stellen van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs. Deze
ondernemer is lid van HISWA Vereniging.
b. Consument: een natuurlijke persoon die met een ondernemer een overeenkomst sluit voor het
gebruik van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs. Deze consument sluit de overeenkomst
niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
c. Partijen: de ondernemer en de consument, zoals onder a en b omschreven.
d. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen,
inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. In deze voorwaarden gaat het expliciet om een
vaartuig dat is bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding.
e. Open zeil- en motorboot: vaartuig zonder kajuit.
f. Huurovereenkomst: een overeenkomst waarmee de ondernemer zich verplicht om tegen betaling
een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven aan de consument.
g. Elektronisch: per e-mail of website.
h. Inventarislijst: lijst van voorwerpen die bij het vaartuig horen.
i. Conditielijst: lijst waarop de partijen vóór de afvaart vastleggen wat de staat van het vaartuig is en
welke schade er eventueel aanwezig is.
j. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag.
Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.


ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst die de
ondernemer en consument sluiten voor de huur/verhuur van vaartuigen.


ARTIKEL 3 – AANBOD/OFFERTE
1. De ondernemer brengt zijn aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit.
2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd, behalve als de
ondernemer direct een termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.
3. Op een schriftelijk aanbod of een elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in het
aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod binnen die termijn
niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod
niet veranderen of intrekken tot en met 14 dagen na de dagtekening.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het te verhuren vaartuig en
vermeldt in ieder geval:
– de huurperiode en de haven van afvaart/aankomst;
– de huursom met eventueel bijkomende kosten en betalingswijze;
– de hoogte van het eigen risico van de verzekering;
– de hoogte en wijze van zekerheidsstelling;
juni 2018
– de annuleringsregeling.
5. Bij elk aanbod levert de ondernemer een exemplaar van deze algemene voorwaarden.


ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST
1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de consument het aanbod van de ondernemer accepteert.
Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar
de consument.
2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de consument geven.


ARTIKEL 5 – PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1. De ondernemer en de consument spreken vooraf af:
– welke huurprijs en eventuele extra kosten de consument moet betalen; en
– of de ondernemer de prijs tussentijds mag wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden.
2. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de
overheid altijd doorberekenen aan de consument.


ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN
1. De consument moet de huursom betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, maar in
ieder geval op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode. Hij kan de huursom
betalen op het kantoor van de ondernemer of door het geld over te maken naar een bankrekening
die door de ondernemer wordt bepaald.
2. Als de consument niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat de ondernemer hem in gebreke
hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum nog één
kosteloze betalingsherinnering naar de consument. Daarin wijst hij de consument op zijn verzuim en
geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14 dagen te betalen. In de
betalingsherinnering maakt de ondernemer ook melding van de buitengerechtelijke incassokosten
die de consument bij niet tijdige betaling verschuldigd is.
3. Is de 14-dagentermijn die in lid 2 genoemd is, verlopen en heeft de consument nog niet betaald, dan
is de ondernemer bevoegd om betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, zonder dat hij de
consument verder in gebreke hoeft te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten die daaraan
verbonden zijn, mag hij naar redelijkheid in rekening brengen bij de consument. Hiervoor gelden
maximumbedragen die staan in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Onder
voorbehoud van wettelijke wijzigingen zijn deze maximumbedragen vastgesteld op:
– 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-;
– 10% over de volgende € 2.500,-;
– 5% over de volgende € 5.000,-;
– 1% over de volgende € 190.000,-;
– 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.


ARTIKEL 7 – ANNULERING
1. Als de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of
elektronisch aan de ondernemer laten weten. Als de consument annuleert, kan de ondernemer
aanspraak maken op een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van:
– 15% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de
huurperiode;
– 50% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de
huurperiode;
– 75% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de
huurperiode;
– 100% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 1 maand vóór aanvang van de
huurperiode of op de ingangsdatum van de huurperiode.
Voor alle genoemde schadeloosstellingsbedragen geldt een minimum van € 65,-.
2. Annuleert de consument een huurovereenkomst met een huursom van € 250,- of minder, dan
gelden andere schadeIoosstellingsbedragen dan genoemd in lid 1. In deze gevallen kan de
ondernemer aanspraak maken op een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van:
– 10% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 1 week vóór aanvang van de
huurperiode;
juni 2018
– 50% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 dagen vóór aanvang van de
huurperiode;
– 100% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 2 dagen vóór aanvang van de
huurperiode.
3. De ondernemer kan een huurovereenkomst van een open zeil- en/of motorboot annuleren als de
huurperiode maximaal 2 dagen bedraagt. Hij moet dit tijdig schriftelijk aan de consument laten
weten. Doet hij dat niet tijdig, dan kan de consument aanspraak maken op 25% van de
verschuldigde huursom.
4. Als de consument een huurovereenkomst annuleert, kan hij de ondernemer vragen of een andere
persoon de overeenkomst mag overnemen via een ‘indeplaatsstelling’. Als de ondernemer daarmee
akkoord gaat, is de consument wijzigingskosten verschuldigd. Deze wijzigingskosten bedragen 10%
van de overeengekomen huursom met een minimum van € 45,50 en een maximum van € 113,50.


ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER
1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het vaartuig ter beschikking aan de
consument. De ondernemer zorgt ervoor dat het vaartuig in goede staat is, dat het kan dienen voor
het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting
die is afgestemd op het overeengekomen vaargebied.
2. De ondernemer is verplicht het vaartuig ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren
tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Deze verzekering geldt alleen voor
gebruik van het vaartuig in het vaargebied dat de ondernemer en de consument zijn
overeengekomen. Voor de verzekering geldt een redelijk eigen risico dat in lijn is met de waarde van
het schip.
3. Vóór de afvaart leggen de partijen de staat van het vaartuig vast in een conditielijst die door beide
partijen wordt ondertekend. De ondernemer geeft een afschrift van de getekende conditielijst aan de
consument.
4. De ondernemer geeft vóór de afvaart een inventarislijst aan de consument.
5. Aan het einde van de huurperiode neemt de ondernemer het vaartuig op de overeengekomen plaats
en tijd in ontvangst, tenzij hij met de consument iets anders heeft afgesproken.
6. De ondernemer zorgt ervoor dat in het vaartuig de noodzakelijke (nood)telefoonnummers aanwezig
zijn.


ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument moet over voldoende vaar-vaardigheden beschikken. Als de consument niet beschikt
over een relevant CWO-diploma (Commissie Watersport Opleiding) of een gelijkwaardig diploma (dit
ter beoordeling van de ondernemer), dan moet hij in ieder geval 18 jaar of ouder zijn. Deze
leeftijdsgrens van 18 jaar geldt niet voor open zeil- en/of motorboten.
2. De consument moet ervoor zorgen dat de bemanning die voor de vaart nodig is, zich tijdens de vaart
onthoudt van overmatig gebruik van alcohol en/of drugs.
3. De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het
vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer. Hieronder valt ook een verbod om uit te
varen of terug te keren naar de jachthaven, en een gebod om direct naar een door de ondernemer
te bepalen afmeerplek te varen vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig alcoholen/of drugsgebruik.
4. Vóór de afvaart ontvangt de consument een inventarislijst van de ondernemer. De consument is
verplicht om te controleren of de inventaris op deze lijst in het vaartuig aanwezig is. Ook moet hij
controleren of het vaartuig voorzien is van een veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het
betreffende vaargebied.
5. Als de inventaris aan boord niet overeenstemt met de inventaris op de inventarislijst, of als de
veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, moet de consument dat vóór de afvaart aan de
ondernemer melden. Dat doet niets af aan de verplichting die de ondernemer heeft op grond van
artikel 8 lid 1.
6. Vóór de afvaart moet de consument de conditielijst voor akkoord ondertekenen.
7. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig
de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen en mag het
vaartuig niet aan een ander in gebruik geven zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
8. Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het vaartuig aan de ondernemer over op
de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het vaartuig ontvangen heeft.
juni 2018
9. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig zijn voor rekening van de
consument. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en
brandstofkosten.
10. Als de consument reparaties wil laten verrichten, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de
ondernemer. De ondernemer betaalt de reparatiekosten aan de consument terug als deze hiervoor
gespecificeerde rekeningen inlevert.
11. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de
ondernemer.
12. De consument moet schade van welke aard dan ook zo spoedig mogelijk aan de ondernemer
melden. Dat geldt ook voor feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen
leiden.


ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig in de periode dat hij het
vaartuig heeft gehuurd. Dat geldt alleen voor schade en/of verlies voor zover niet gedekt door de
verzekering. De consument is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade en/of het
verlies niet door hem of door één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt of niet aan hem en/of
de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan.
2. De consument is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als:
– hij het vaartuig willens en wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met de ondernemer is
overeengekomen; en/of
– hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het
vaartuig en/of tot behoud van de rechten van de ondernemer.
3. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 500,- plus het eigen risico en geldt
ongeacht de verzekering van het vaartuig.
4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of
ongeval. Hij is hier alleen voor aansprakelijk als die schade en/of dat letsel/ongeval het directe
gevolg is van een gebrek aan het verhuurde vaartuig.


ARTIKEL 11 – NIET NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST
1. Als de ondernemer zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de
huurovereenkomst ontbinden, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. De
ondernemer moet dan onmiddellijk alle bedragen terugbetalen die de consument al heeft betaald.
2. De consument kan ook aanspraak maken op een vergoeding van eventuele schade die hij heeft
geleden, tenzij de tekortkoming aan de kant van de ondernemer niet aan de ondernemer kan
worden toegerekend.
3. Het bovenstaande geldt niet als de ondernemer een alternatieve oplossing biedt die voor beide
partijen redelijk is.
4. Als de consument het vaartuig later dan op het afgesproken tijdstip en/of niet op de
overeengekomen plaats overdraagt, heeft de ondernemer recht op een evenredige vermeerdering
van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade. Dit recht vervalt als de verlate
overdracht van het vaartuig en/of de andere plaats van overdracht niet aan de consument kan
worden toegerekend.
5. Als de consument het vaartuig niet in dezelfde staat overdraagt als waarin hij het heeft ontvangen,
heeft de ondernemer het recht om het vaartuig op kosten van de consument in de genoemde staat
te herstellen. Dat mag hij ook doen als de consument zich niet heeft gehouden aan de
verplichtingen in artikel 9 van deze voorwaarden. De consument hoeft de herstelkosten niet te
betalen voor zover deze door de verzekering zijn afgedekt. Dit geldt niet als er sprake is van een
situatie zoals genoemd in artikel 10 lid 2.


ARTIKEL 12 – KLACHTEN
1. Als de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze per
brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd
nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Hij moet de klachten
voldoende omschrijven en toelichten.
2. Als de consument klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief aan de
ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende
factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten in zijn brief voldoende omschrijven en toelichten.
juni 2018
3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn rechten op dit gebied
verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de consument worden
toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten.
4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake
van een geschil.


ARTIKEL 13 – GESCHILLENREGELING
1. Als de consument en de ondernemer een geschil hebben, kan elk van beiden dit geschil voorleggen
aan de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
(www.sgc.nl). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. Het geschil gaat over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de
ondernemer en de consument.
b. De overeenkomst betreft diensten of zaken die de ondernemer aan de consument gaat leveren of
heeft geleverd.
c. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling als:
a. de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend;
b. de ondernemer en de consument samen niet tot een oplossing zijn gekomen;
c. het geschil aan de Geschillencommissie is voorgelegd binnen 12 maanden nadat de consument
zijn klacht bij de ondernemer heeft ingediend;
d. het geschil aan de commissie is voorgelegd in de vorm van een brief of in een andere vorm die
door de commissie is bepaald.
3. De Geschillencommissie neemt in principe alleen geschillen in behandeling die een financieel
belang hebben van maximaal € 14.000,-. Heeft een geschil een financieel belang van meer dan €
14.000,-, dan kan de commissie dit alleen behandelen als beide partijen hier uitdrukkelijk mee
instemmen.
4. Als een consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer verplicht
om dat te accepteren. Als de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie,
moet hij de consument vragen om binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat. De
ondernemer moet daarbij aankondigen dat hij – als de consument niet binnen die 5 weken reageert –
een procedure bij de rechtbank kan starten.
5. Bij de behandeling van het geschil en het doen van de uitspraak volgt de Geschillencommissie het
reglement dat voor de commissie geldt. Desgevraagd wordt dit reglement naar de consument en/of
de ondernemer toegestuurd. De uitspraken van de Geschillencommissie hebben de vorm van een
bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Alleen de rechter en de genoemde Geschillencommissie zijn bevoegd om kennis te nemen van
geschillen tussen de ondernemer en de consument.


ARTIKEL 14 – NAKOMINGSGARANTIE
1. HISWA Vereniging staat ervoor garant dat haar leden de bindende adviezen van de
Geschillencommissie nakomen. Dit geldt niet als een lid besluit om het advies binnen 2 maanden na
de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Blijft het advies na toetsing door de
rechter in stand en is het vonnis waaruit dit blijkt onherroepelijk, dan gaat de garantstelling opnieuw
in. Per bindend advies keert HISWA Vereniging maximaal € 10.000,- uit aan de consument. Dit geldt
ook als de consument volgens het bindend advies meer dan € 10.000,- van de ondernemer tegoed
heeft. In dat geval ontvangt de consument € 10.000,- van HISWA Vereniging en heeft HISWA
Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de ondernemer de rest betaalt.
2. Om aanspraak te maken op deze garantie moet de consument dit schriftelijk aanvragen bij HISWA
Vereniging. Ook moet hij de vordering die hij op de ondernemer heeft, aan HISWA Vereniging
overdragen. Als de vordering hoger is dan € 10.000,-, hoeft de consument in principe alleen het deel
van de vordering over te dragen dat onder de € 10.000,- uitkomt. Maar als de consument dat wil, kan
hij ook het deel van de vordering overdragen dat boven de € 10.000,- uitkomt. HISWA Vereniging
zal dan op eigen naam en kosten de betaling daarvan van de ondernemer vorderen. Slaagt HISWA
Vereniging daarin, dan zal zij het bedrag aan de consument uitkeren.
3. HISWA Vereniging geeft geen nakomingsgarantie als – voordat de consument aan alle formele
innamevereisten voor de behandeling van het geschil heeft voldaan – sprake is van een van de
volgende situaties:
a. Aan de ondernemer is surséance van betaling verleend.
juni 2018
b. De ondernemer is failliet verklaard.
c. De bedrijfsactiviteiten van de ondernemer zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de
bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
Onder de formele innamevereisten worden de handelingen verstaan die de consument moet doen
om het geschil door de Geschillencommissie te laten behandelen. Hieronder vallen het betalen van
klachtengeld, het insturen van een ingevuld en ondertekend vragenformulier en een eventuele
depotstorting.


ARTIKEL 15 – AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN
Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, mogen niet ten
nadele zijn van de consument en moeten ofwel schriftelijk ofwel op zodanige wijze worden vastgelegd
dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.


ARTIKEL 16 – WIJZIGINGEN
Als HISWA Vereniging deze algemene voorwaarden wijzigt, gebeurt dat altijd in overleg met de ANWB
en de Consumentenbond.


ARTIKEL 17 – RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij
op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.